Ordlista

Leta efter ordet du söker nedan:

AB • CD • EF • GH • IJ • KL • MN • OP • QR • ST • UV • WX • YZ • ÅÄÖ

Aa

Allmänna mål

Betalningskrav (fordringar) som du får från den offentliga sektorn, dvs. skulder till stat och kommun, t.ex. skatter, böter, offentliga avgifter och studiemedel. (Källa: Kronofogden)

Amortering

Amortering är det belopp du ska betala av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. I avtalet står det vilken av två modeller som används för att räkna ut ditt amorteringsbelopp; rak amortering eller annuitetslån. Amorteringen betalas tillsammans med räntan, det vill säga varje månad eller kvartal. (Källa: Konsumenternas Bank- och finansbyrå)

Anbud

Förslag till köpesumma. (Källa: Kronofogden)

Anstånd

Ett beslut från Kronofogden som innebär att man får ytterligare tid på sig för att betala. (Källa: Kronofogden)

Auktion

Försäljning genom muntlig budgivning. (Källa: Kronofogden)

Aviseringsavgift

Den avgift du får betala för att få inbetalningskortet utskrivet och hemskickat. (Källa: Kronofogden)

Bb

Beneficium

Pengar och annan egendom som du alltid får behålla för din egen och din familjs försörjning vid utmätning eller konkurs. (Källa: Kronofogden)

Bestrida

Att protestera mot ett betalningskrav som du anser är oriktigt genom att skriva ner dina invändningar och skicka dem till Kronofogden eller domstolen. (Källa: Kronofogden)

Betalningsanmärkning

En anmärkning (”prick”) som visar att du inte har skött dina betalningar. Anmärkningen registreras hos kreditupplysningsföretag. Denna anmärkning kan t.ex. leda till att du inte får lån, lägenhet, telefonabonnemang eller arbete. (Källa: Kronofogden)

Betalningsföreläggande

Den som vill ha betalt eller få tillbaka en sak kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den som ska betala eller lämna tillbaka saken inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden eller se till att saken lämnas tillbaka. (Källa: Kronofogden)

Betalningsuppmaning

Påminnelse från Skatteverket om obetald skatteskuld. Om betalning inte sker ges skulden till Kronofogden för indrivning. (Källa: Kronofogden)

Borgen

Att gå i borgen innebär ett löfte att betala en skuld för någon annan om den personen inte betalar. (Källa: Kronofogden)

Borgensman

En person som ingått borgen dvs. lovat att betala någon annans skuld (t.ex. ett lån) om låntagaren själv inte betalar. (Källa: Kronofogden)

Borgenär

Annat namn för fordringsägare, dvs. den du är skyldig pengar. (Källa: Kronofogden)

Bostadsförrättning

Kronofogdens besök i bostad i samband med t.ex. utmätning. (Källa: Kronofogden)

Budget

Att göra en budget innebär att du skriver upp alla dina inkomster och utgifter och jämför de båda posterna. På så sätt får du en överblick och kan lättare göra förändringar om det är något du är missnöjd över i din ekonomi. Med hjälp av budgeten kan du minska onödiga utgifter och satsa på annat du hellre vill ha. (Källa: Konsumentverket)

Budget- och skuldrådgivning

Kommuners budget- och skuldrådgivare kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras.

De kan också ge råd om vad som krävs för att kunna göra en ansökan om skuldsanering.

Budget- och skuldrådgivning i Örebro

Cc

Dd

Delgivning

En bekräftelse på att du tagit emot ett föreläggande eller ett beslut. Sker vanligen genom att du undertecknar ett kvitto på att du har tagit emot handlingen. (Källa: Kronofogden)

Ee

Ff

Fastighet

Markområde med fastställda gränser och med särskild registerbeteckning. Byggnader på en fastighet är juridiskt sett tillbehör till en fastighet. (Källa: Kronofogden)

Fast egendom

Fast egendom är mark som är indelad i fastigheter. Till fast egendom räknas även vissa tillbehör t.ex. byggnader. Allt som inte är fast egendom är lös egendom. (Källa: Kronofogden)

Fordran

Om någon är skyldig dig pengar så har du en fordran på den personen. (Källa: Kronofogden)

Fordringsägare

Den som har ett krav på betalning. (Källa: Kronofogden)

Fysisk person

Fysisk person är en enskild människa till skillnad från en juridisk person, t.ex. ett bolag. (Källa: Kronofogden)

Förbehållsbelopp

Det belopp du har rätt att behålla för ditt och din familjs uppehälle vid utmätning av inkomst. (Källa: Kronofogden)

Förberedelseavgift

En avgift som tas ut för att täcka Kronofogdens kostnader för annonsering när vi ska sälja en fastighet, en tomträtt, ett skepp eller ett luftfartyg. (Källa: Kronofogden)

Föreläggande

Ett brev som du måste svara på för att Kronofogden ska ha möjlighet att ta hänsyn till dina synpunkter. (Källa: Kronofogden)

Förfallodag

Den dag en räkning senast ska vara betald. (Källa: Kronofogden)

Förlikning

En uppgörelse mellan parterna i eller utom domstol. (Källa: Kronofogden)

Förpliktelse

Skyldighet att göra någonting, t.ex. betala till någon. En sådan skyldighet kan beslutas i ett utslag eller en dom, i en lag eller i ett avtal. (Källa: Kronofogden)

Försäljningsavgift

Den avgift som tas ut ur köpesumman när din egendom säljs på exekutiv auktion. (Källa: Kronofogden)

Gg

Gäldenär

Person eller företag som har en skuld. (Källa: Datainspektionen)

Hh

Ii

Idéburen (organisation)

En förening som bildas och utgår ifrån en gemensam idé. Idéburna organisationer är fristående från stat och kommun. Idéburna organisationer kan vara ideella föreningar, stiftelser, trossamfund, ekonomiska föreningar och aktiebolag. (Källa: Överenskommelsen)

Inkasso

Åtgärd för att få någon att betala tillbaka pengar som den är skyldig. (Källa: Ung konsument)

Inkassoföretag

Privat företag som mot ersättning kräver in skulder för företag och privatpersoner. (Källa: Kronofogden)

Inkassokostnader

Kostnader för de åtgärder som gjorts för att driva in en skuld, t.ex. kravbrev för skulden. (Källa: Kronofogden)

Inkassoombud

Den som driver inkassoverksamhet och har tillstånd enligt inkassolagen. (Källa: Datainspektionen)

Inkassoåtgärd

En påtryckning på den person eller företag som är skyldig pengar (gäldenären).  Kan exempelvis vara ett inkassokrav. Det är inte en inkassoåtgärd att på en faktura eller betalningspåminnelse ange tid för betalning, eller att fordran kommer att överlämnas för inkasso om den inte betalas. (Källa: Datainspektionen)

Insolvent

När du inte kan betala dina skulder. Används oftast som ett juridiskt eller ekonomiskt begrepp. (Källa: Kronofogden)

Insättningsgarantin

Den statliga insättningsgarantin innebär att du som kund har rätt till ersättning om en bank eller ett kreditmarknadsföretag går i konkurs.

Du kan maximalt få motsvarande 50 000 euro, dock högst 500 000 svenska kronor per kund och företag.

Insättningsgarantin omfattar alla typer av inlåningskonton och ska gälla både för insatta pengar och för nya insättningar på konto i de banker och kreditmarknadsbolag som tillhör insättningsgarantin. (Källa: Konsumenternas Bank- och finansbyrå)

Inteckna

När du lånar pengar av banken tar du en inteckning i fastigheten och banken får ett pantbrev som säkerhet. (Källa: Kronofogden)

Jj

Juridisk person

Exempelvis ett aktiebolag eller handelsbolag, som precis som en fysisk person (en människa) kan äga egendom, låna pengar eller bli stämd inför domstol. Jfr fysisk person. (Källa: Kronofogden)

Kk

Konkurs

Konkurs innebär att i princip alla tillgångar som en skuldsatt person eller ett företag har, tas om hand och används för att betala av alla skulder som personen eller företaget har.

Privatpersoner (personlig konkurs) och företag kan gå i konkurs. (Källa: Kronofogden)

Kronofogden

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med deras verksamhet är att den som har utlånade pengar ska få hjälp att få tillbaka dem.

Kronofogden fastställer skulder, dvs. ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Kronofogden arbetar även förebyggande för att förhindra att privatpersoner och företag skuldsätter sig.

Kronofogden har också hand om ansökningar om skuldsanering. (Källa: Kronofogden)

Kreditupplysning

Information från ett kreditupplysningsföretag om en privatpersons eller företags betalningsanmärkningar, inkomster och skulder. (Källa: Kronofogden)

Kvalificerad insolvens

När en person eller företag som har en skuld (gäldenär) inte kan betala sina skulder i tid. Personen eller företaget kan heller inte betala av sina skulder på väldigt länge. (Källa: Kronofogden)

Ll

Lån

Ett lån ger dig tillgång till pengar men du blir skyldig att betala tillbaka dem inklusive ersättning, ränta. Det kan dessutom tillkomma olika avgifter. Totalt kommer du alltså betala tillbaka mer pengar än du lånade.

Ett lån är ett avtal mellan en låntagare och en långivare, oftast en bank eller ett kreditmarknadsbolag. När du lånar pengar måste du betala ränta till långivaren. (Källa: Konsumenternas Bank- och finansbyrå)

Mm

Nn

Näringsförbud

Ett beslut av domstol om att du under en tid (högst tio år) inte får driva rörelse eller företag. (Källa: Kronofogden)

Näringsverksamhet

Företagsverksamhet.

Oo

Obestånd

En persons eller företags oförmåga (inte tillfällig) att betala sina skulder. Se insolvent. (Källa: Kronofogden)

OCR

OCR-nummer är ett nummer i fältet längst ned till vänster på ett inbetalningskort, och används vid betalning till plus- och bankgirokonto. OCR-numret är till för att betalningsmottagaren automatiskt ska kunna registrera och bokföra inbetalningar. (Källa: Kronofogden)

Ombud

En person med uppdrag att utföra något för någon annans räkning. (Källa: Kronofogden)

Pp

Pant

Lös egendom som en låntagare lämnar till en långivare som säkerhet för ett lån. (Källa: Kronofogden)

Preskription

När rätten att kräva in en skuld (fordran) upphör. (Källa: Kronofogden)

Qq

Rr

Ränta

Pris på lånade pengar vanligen uttryckt i procent.

Ss

Sekretess

Ordet sekretess betyder förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen (det vi brukar kalla tystnadsplikt) eller genom att en allmän handling lämnas ut eller på något annat sätt. Sekretesslagen beskriver i detalj i vilka situationer som sekretess gäller. (Källa: Kronofogden)

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis.

Den som är i behov av skuldsanering i skuldsaneringslagens mening har haft problem med ekonomin under en längre tid. Det är vanligt att den djupt skuldsatte har skulder hos Kronofogden. (Källa: Kronofogden)

Smslån

Det är ett lån man kan ansöka om på sin mobiltelefon – eller på nätet. Du får svar snabbt om du får ett lån eller inte och pengarna betalas ut samma dag eller dagen efter.  (Källa: Ung konsument.se)

Snabblån

Snabblån, SMS-lån, mobillån eller Internetlån är lån på relativt små belopp som beviljas och betalas ut snabbt och ska återbetalas inom 30 dagar. Lånen är förenade med höga kostnader. (Källa: Konsumenternas Bank- och finansbyrå)

Socialt utanförskap

Utanförskap är ett resultat av fattigdom, utstötning, utslagning eller stämpling. Utanförskap är också ett sammansatt begrepp som kan se olika ut för olika människor, men som innebär att man hamnat vid sidan av samhället. Man saknar inflytande och möjligheter att via samhället förändra sin situation. (Källa: European Anti-Poverty Network, Sverige)

Ställföreträdare

Någon som handlar i annans ställe, t.ex. i en rättegång. (Källa: Kronofogden)

Tt

Uu

Utmätning

Kronofogdens beslut om att någonting du äger ska användas till att betala din skuld. Det vanligaste beslutet är utmätning av lön, dvs. att pengar dras direkt från din inkomst. (Källa: Kronofogden)

Vv

Vräkning

Att du på grund av t.ex. obetald hyra eller störande levnadssätt tvingas flytta från din lägenhet, ditt kontor eller din verkstadslokal. (Källa: Kronofogden)

Ww

Xx

Yy

Zz

Åå

Ää

Öö

Överklagande

Om du anser att ett beslut är felaktigt kan du få det omprövat i domstol.

Överklagande

Om du anser att ett beslut är felaktigt kan du få det omprövat i domstol.

Publicerad: 7 december 2010