Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar på EKSAM har tystnadslöfte vilket betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din ekonomi eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Sekretessen gäller både skriftliga och muntliga uppgifter.

Det finns några begränsade undantag från tystnadsplikten.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Undantag

I princip kan tystnadsplikten bara brytas om:

  • du själv går med på det
  • det står klart att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut
  • till exempel ett barn riskerar att fara illa. Då är personalen skyldig att göra en anmälan till  myndigheterna
  • vissa myndigheter begär att få ut uppgifter med stöd av lag.

Barnets rätt till sekretess

I regel har föräldrar eller annan vårdnadshavare rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som rör hans eller hennes underåriga barn. Det finns dock två undantag. Det ena är om sekretesskyddade uppgifter lämnas till förälder/vårdnadshavare, som kan missbruka uppgifterna och på så sätt allvarligt skada barnet. Det andra är då barnet har uppnått en sådan ålder och mognad att han eller hon självständigt förfogar över sekretessen.

Publicerad: 21 december 2010